Linh Phương

Linh phương là một loại ma trận dựa trên nền tảng kỹ thuật số để lập trình theo hệ nhị phân 01, tương tự trong phần mềm bộ phận cấu hình máy vi tính nhằm mục đích tác động các loại sóng như: bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, hạt sóng, hình sóng phù hợp với tần số sóng với con người, môi trường , xã hội và vũ trụ ( với vạn vật tồn tại trong vũ trụ)