Bộ bài kinh dịch 64 lá ứng 64 quẻ dịch

Kinh dịch (dịch lý) gồm 64 quẻ kép ứng 384 hào từ, kinh dịch linh ứng trong thời gian cần hỏi. Kinh dịch (dịch lý) áp dụng trong dự đoán, y học và cả trong phong thủy. Chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu kinh dịch để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày